Köpvillkor

  1. Start
  2. Köpvillkor

KÖPVILLKOR

1. BAKGRUND

1.1 Dessa användar- och försäljningsvillkor ska tillämpas vid användningen av webbplatsen och försäljningen av Efva Attling Stockholm AB:s produkter på denna webbplats https://www.efvaattling.com och https://www.efvaattling.se (”Användar- och försäljningsvillkor”).

1.2 Denna version (1.1) av användar- och försäljningsvillkor är tillämplig från och med 12 oktober 2016, tills dess att de ersätts eller ändras enligt paragraf 18. 2.

2. DEFINITIONER

2.1 ”Avtal” betyder dessa Användar- och försäljningsvillkor

2.2 ”Beställning” betyder varje beställning som görs av Kunder på webbplatsen.

2.3 ”Efva Attling Stockholm” betyder Efva Attling Stockholm AB, org. nr. 556583-2614, Box 38097, 100 64 Stockholm, som är leverantör av de produkter som tillhandahålls på webbplatsen.

2.4 ”Kund” betyder den part som beställer produkter på Webbplatsen.

2.5 ”Produkt(er)” betyder de produkter som tillhandahålls till försäljning på webbplatsen och som levereras av Efva Attling Stockholm.

2.6 ”Webbplatsen” betyder Efva Attling Stockholm AB:s webbplats https://www.efvaattling.com och https://www.efvaattling.se

3. BEKRÄFTELSE OCH REGISTRERING

3.1 För att kunna köpa produkter på Efva Attling Stockholms webbplats måste Kunden bekräfta att han eller hon accepterar alla villkor i detta avtal genom att registrera sig för ett konto eller genom att lämna information i kassan när ett köp genomförs.

3.2 Kunden accepterar användar- och försäljningsvillkor genom att registrera sig för ett konto eller genom att lämna information i kassan när ett köp genomförs.

3.3 Accepterande av användar- och försäljningsvillkoren och registreringen av konto på webbplatsen utgör ett bindande avtal mellan Kunden och Efva Attling Stockholm (”Avtalet”) som träder ikraft i enlighet med dessa användar- och försäljningsvillkor.

3.4 En enskild person får inte köpa produkter på webbplatsen och får heller inte acceptera användar- och försäljningsvillkoren om (a) den enskilde inte är 18 år och därför inte kan ingå ett bindande avtal med Efva Attling Stockholm, eller (b) den enskilde är förhindrad att ta emot produkter eller använda webbplatsen enligt lagstiftningen i det land där Kunden är bosatt eller från vilket han eller hon använder webbplatsen.

3.5 Utöver detta avtal är Kunden och Efva Attling Stockholm bundna av de allmänna villkor som anges i Efva Attling Stockholms Integritetspolicy (”Integritetspolicy”) (se avsnitt 5.4 och avsnitt 6.3).

4. SEKRETESS

4.1 Kundens användarnamn och lösenord är hemlig information. Kunden är ensam ansvarig för att användarnamn och lösenord förvaras och används på ett betryggande sätt så att uppgifterna behålls konfidentiella och obehörig ej kan få tillgång till uppgifterna.

4.2 Kunden försäkrar att den information som han eller hon lämnar till Efva Attling Stockholm är korrekt och aktuell. Kunden ansvarar vidare för att vid behov uppdatera denna information.

4.3 Kunden måste omedelbart anmäla till Efva Attling Stockholm via e-post till customerservice@efvaattling.com om det kan misstänkas att obehörig känner till Kundens inloggningsuppgifter.

Kunden är skyldig att omedelbart ändra sitt lösenord om det kommer bort eller om Kunden får reda på att någon annan känner till dennes inloggningsuppgifter. Kunden är ansvarig för varje obehörigt användande som orsakats av obehörigs agerande i händelse av missbruk.

5. DATASÄKERHET

5.1 Efva Attling Stockholm värnar om Kundens personliga integritet och har höga säkerhetskrav för att förhindra intrång från obehöriga. I samband med registrering och användande av Webbplatsen för beställning av produkter kan Kunden bli ombedd att lämna vissa uppgifter om sig själv, såsom t.ex. namn, användarnamn, e-postadress, telefonnummer, postadress m.m.

Sådan information om Kunden är privat och konfidentiell. Efva Attling Stockholm kommer inte att lämna ut sådan information till obehöriga. Efva Attling Stockholm kan dock lämna ut uppgifter till myndigheter om det finns misstanke om brott eller om det annars föreskrivs i lag.

5.2 Efva Attling Stockholm behandlar de personuppgifter som Kunden tillhandahåller i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (1998:204). Efva Attling Stockholm kommer att behandla dessa personuppgifter för följande ändamål:

a) för tillhandahållande av produkter och administration av beställningar

b) för kvalitetsarbete, analys och utveckling av produkter

c) för marknadsföring riktad till Kunden eller för erbjudanden till Kunden som hör samman med Efva Attling Stockholms produkter,eller produkter och tjänster som tillhandahålls eller marknadsförs av Efva Attling Stockholms samarbetspartners

d) för att publicera statistik om produkterna

e) för fullgörande av skyldigheter enligt lag eller myndighetsbeslut

5.3 Efva Attling Stockholm är den juridiska person som är personuppgiftsansvarig för Kundens personuppgifter. Kunden har rätt att, årligen och på skriftlig begäran till Efva Attling Stockholm, få information om vilka personuppgifter om Kunden som Efva Attling Stockholm behandlar.

Kunden har också rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas, blockeras eller raderas. Kunden kan vidare, när som helst, skriftligen anmäla att Kunden inte vill motta direktreklam i form av annonser.

5.4 Efva Attling Stockholms behandling av Kundens personuppgifter Integritetspolicyn som genom denna hänvisning är inkorporerad i detta avtal och därför ska tillämpas på alla handlingar som företas under detta avtal.

6. WEBBPLATSENS ANVÄNDNING AV COOKIES

6.1 Efva Attling Stockholm använder ”cookies” för att optimera webbplatsens funktion och för att anpassa den efter Kundernas önskemål. En cookie är en textfil som antingen temporärt är placerad på Kundens dataminne (en ”tillfällig cookie”) eller är placerad på Kundens hårddisk (en ”varaktig cookie”) genom en webbläsarserver. Cookies används inte för att köra program eller för att sprida virus till datorn.

6.2 Cookies är unika för Kunden och Kundens dator och kan bara läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookien. Syftet med en cookie är att berätta för en webbserver att du har återkommit till en viss sida. När Kunden återkommer till Efva Attling Stockholms webbplats, gör cookies det möjligt för oss att hämta information som Kunden tidigare lämnat, så att Kunden enkelt kan använda de funktioner som han eller hon själv anpassat.

Till exempel, om Kunden registrerar sig för ett köp, hjälper en cookie Efva Attling Stockholm att använda Kundens specifika information (såsom användarnamn, lösenord och preferenser).

6.3 Information om Efva Attling Stockholms användning av cookies tillhandahålls också i Integritetspolicyn.

7. BESTÄLLNING OCH ORDERBEKRÄFTELSE

7.1 All försäljning och köp enligt detta Avtal ska betecknas som en ”Beställning”. En Beställning accepteras endast i enlighet med dessa Användar- och försäljningsvillkor.

7.2 Kunden gör en Beställning på Webbplatsen genom att placera Produkten/Produkterna i ”Varukorgen” och sedan välja betalningssätt. Kunden måste även fylla i person- och leveransuppgifter och välja fraktsätt. För att bekräfta köpet måste kunden godkänna köpvillkoren och klicka på knappen ”Slutför köp”.

7.3 När Beställningen har genomfört kommer Kunden att erhålla en ”Orderbekräftelse” via e-post. Vänligen dubbelkolla i skräpposten om orderbekräftelsen inte har mottagits. Orderbekräftelsen innehåller all information om Produkten/Produkterna, pris(er) på produkten/produkterna inklusive moms (vid leverans inom EU) och andra avgifter, leveransdatum, leveranskostnader, betalningsvillkor, information om Kundens ångerrätt (som anges i avsnitt 14 nedan), tillämpliga garantier och andra tjänster som tillhandahålls av Efva Attling Stockholm samt villkor att hävning av Beställningen.

Vid försändelser utanför EU inkluderar orderbekräftelsen inte lokala avgifter eller tullar. Dessa kostnader ska betalas av kunden till lokala myndigheter. För norska kunder med valuta valet NOK tillkommer inte någon moms eller tullavgift.

8. LEVERANS

8.1 Produkterna levereras normalt inom den tid som från tid till annan anges av Efva Attling Stockholm för den specifika Produkten, om inte annat överenskommits eller angivits i Orderbekräftelsen, och levereras till Kunden med spårningsbar försändelse (”Leverans”). Efva Attling Stockholm förbehåller sig rätten för eventuell justering av leveranstid.

8.2 Gällande Norge är fraktkostnader och expeditionsavgifter, för närvarande, 96 NOK. Inom EU är fraktkostnader och expeditionsavgifter €9. Gällande USA och resten av världen är fraktkostnader och expeditionsavgifter, för närvarande $12.

Efva Attling Stockholm förbehåller sig rätten att justera dessa fraktkostnader och expeditionsavgifter till följd av kostnadsökningar som sker under perioden från att beställningen gjordes fram till dagen för leverans.

8.3 Vid ej uthämtad försändelser debiteras Kunden en avgift (porto/hanteringskostnad) på 350 kr. Denna avgift kommer att debiteras i efterhand via faktura.

8.4 Risken för Produkten övergår till Kunden när leverans har skett i enlighet med avsnitt 8.1 ovan.

9. FÖRSENING

9.1 Försening på Efva Attling Stockholms sida föreligger om Produkten/Produkterna inte levereras eller inte levereras i tid och förseningen inte beror Kunden eller på andra orsaker som Kunden inte är ansvarig för, eller vid force majeure.

9.2 Vid försening har Kunden rätt att hålla inne betalningen och kräva att Beställningen fullgörs eller, om förseningen är av väsentlig betydelse, häva Beställningen.

10. ANSVAR FÖR FEL

10.1 En Produkt är felaktig om produkten avviker från vad som anges i Beställningen eller i något annat avseende avviker från Kundens berättigade förväntningar på grundval av den information som Efva Attling Stockholm tillhandahållit. Om inte annat föreskrivs i detta avtal ska Produkterna vara lämpliga för det ändamål som produkter av samma slag i allmänhet är, och besitta de egenskaper som Efva Attling Stockholm har angivit genom att tillhandahålla prover eller modeller.

10.2 Produkten ska också anses felaktig om Efva Attling Stockholm före försäljningen underlåtit att informera Kunden om en angelägenhet som rör de egenskaper eller användningen av produkten som Efva Attling Stockholm känt till eller borde ha känt till, och om vilket Kunden skäligen kan vänta sig bli informerad om, förutsatt att sådan underlåtenhet kan antas ha påverkat köpet.

10.3 Om en produkt är felaktig har Kunden rätt att begära reparation, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att rätta till felet, hålla inne betalningen eller, om felet är av väsentlig betydelse för Kunden, häva köpet.

10.4 Efva Attling Stockholm har i första hand rätt att erbjuda reparation eller omleverans om detta kan göras inom skälig tid och utan några ytterligare kostnader för Kunden.

10.5 Efva Attling Stockholm är endast ansvarig för ursprungliga fel, vilket innebär att felet fanns före den tidpunkt då Produkten köptes eller levererades. Inom en period av två (2) år anses den felaktiga produkten besitta ett ursprungligt fel som ska åtgärdas av Efva Attling Stockholm utan kostnad för kunden, om inte Efva Attling Stockholm kan bevisa att felet inte fanns vid tidpunkten för köpet. Efter denna sex månaders period måste Kunden visa att produkten var behäftad med fel redan vid tidpunkten för leveransen.

11. REKLAMATION OCH RETURER

11.1 Kunden måste reklamera den felaktiga produkten till Efva Attling Stockholm inom skälig tid efter det att felet upptäcktes (”Reklamation”).

11.2 Kunden måste meddela Efva Attling Stockholm, muntligen eller skriftligen, varför han eller hon anser att Produkten är felaktig. Om Reklamationen är gjord inom två (2) månader efter att felet upptäcktes ska Reklamationen anses vara gjord i tid. Efter tre (3) år förlorar Kunden sin rätt att göra gällande fel i Produkten, förutsatt att ingen garanti med längre frist givits.

11.3 Kunden reklamerar sin produkt genom att meddela felet muntligt eller skrifligt till oss inom skälig tid. Därefter ska den felaktiga produkten skickas till oss på samma sätt som vid en retur. Det går även bra att lämna in Produkten tillsammans med ifylld returblankett i Efva Attling Concept stores (gäller endast i Sverige och Finland).

11.4 Efva Attling Stockholm ersätter Kunden för de kostnader som är förknippade med reklamationen förutsatt att produkten/produkterna är felaktig(a) eller Kunden erhållit en annan produkt än den beställda.

11.5 Om reparation eller omleverans inte sker inom skälig tid efter att Reklamationen gjorts, har Kunden rätt att kräva prisavdrag eller häva köpet av den aktuella Produkten.

11.6 Hävning av köpet görs genom att skicka ett e-mail till customerservice@efvaattling.com alternativt genom att ringa till Efva Attling Stockholm på +46 (0)60 17 27 49.

Vid hävning av köp av den aktuella produkten ska Kunden returnera produkten i enlighet med det förfarande för Reklamation som anges i avsnitt 11.3 ovan.

Vid reklamationer tillämpas konsumentköplagen och vid en eventuell tvist följer Efva Attling Stockholm, Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer ARN och EUs Online Dispute Resolution.

11.7 Från och med att kunden har hämtat ut sin beställning är det annars 30 dagars öppet köp. Ångerrätten gäller inte om du använt produkten och/eller tagit bort plomberingen. Vid byte av produkt eller storlek så ska kunden skicka in produkten som en retur, och därefter lägga en ny beställning via hemsidan. Läs mer om hur du gör en retur eller ett byte här.

11.8 Kunden kan byta samma produkt till en annan storlek eller längd i någon av Efva Attlings konceptbutiker. Det är inte möjligt att byta till en annan produkt i våra butiker, endast till en annan storlek eller längd på smycket.

12. PRISER

12.1 Pris(er) på produkt(erna) anges i orderbekräftelsen.

12.2 Samtliga priser i Orderbekräftelsen anges i svenska kronor och inkluderar tillämplig moms (för närvarande 25 %) och övriga eventuella skatter vid leverans inom EU. Kunder som beställer produkter från länder utanför Sverige kan också vara skyldiga att betala tullavgifter. Tullavgifter är inte inkluderade i priserna och alla tillkommande tullavgifter ska betalas av Kunden till tullen eller motsvarande myndighet i det land dit Produkten/Produkterna slutligen levereras.

OBS! För norska kunder med valuta valet NOK är moms och tull inkluderat och tillkommer inte.

12.3 De priser som anges på Webbplatsen och i varje orderbekräftelse anges med reservation för ökade leverantörskostnader, tryckfel, andra felaktigt angivna specifikationer och för utförsäljningar.

12.4 Erbjudanden, kampanjer eller influencerkoder kan inte användas på tidigare köp eller i kombination med andra erbjudanden, kampanjer eller rabattkoder.

13. BETALNING

13.1 Kunden ska erlägga betalning vid den tidpunkt som framgår av varje orderbekräftelse som framgår av avsnitt 7.3 och avsnitt 12 ovan.

13.2 Betalning kan göras med kreditkort, faktura, delbetalning eller konto via Klarna Global. Betalning mot faktura är endast möjligt för kunder som handlar i de länder där Klarna Faktura via Klarna Global finns tillgängligt.

Fakturan administreras och lämnas över till Klarna AB som är betalningsmottagare. För en fullständig översikt över länder där Klarna Global är tillgängligt se www.klarna.se 13.3

Betalning mot faktura ska erläggas inom trettio (30) dagar från fakturadatumet. Vid betalning med kreditkort debiteras beloppet direkt.

13.4 Vid försenad betalning kommer dröjsmålsränta utgå enligt en räntesats som med åtta (8) procentenheter överstiger referensräntan enligt den svenska räntelagen.

13.5 Produkten/Produkterna tillhör Efva Attling Stockholm fram till dess att full betalning har erlagts.

13.6 Presentkort kan lösas in i alla våra konceptbutiker. Löser man in presentkortet i annat land än det har köpts i, räknas valutan om så att 1 EUR = 10 SEK.

14. KONTAKT

14.1 Kommunikation mellan Kunden och Efva Attling Stockholm och tvärt om, sker via e-post, telefon eller brev, enligt följande:

EFVA ATTLING STOCKHOLM
E-post: customerservice@efvaattling.com
Telefon: +46 (0)60 17 27 49

Adress:
EAS Stockholm AB
Att: Kundtjänst
Box 38097 SE-100 64 Stockholm

KUNDEN
E-post, telefonnummer och adress som senast har angetts till Efva Attling Stockholm.

15. FORCE MAJEURE

15.1 Efva Attling Stockholm ska befrias från ansvar för underlåtenhet att fullgöra någon av sina förpliktelser på grund av en omständighet som hindrar, försenar eller förvärrar fullgörandet av en förpliktelse enligt detta avtal, såsom åtgärder eller underlåtenhet av myndigheter, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, brist på transportmedel, varor eller energi eller allvarliga olyckshändelser samt fel eller försening i samband med leveranser från underleverantörer som orsakats av sådana omständigheter (“Force Majeure”).

15.2 När Efva Attling Stockholm önskar åberopa en händelse av Force Majeure ska Efva Attling Stockholm meddela Kunden detta utan oskäligt dröjsmål.

15.3 Utan hinder av avsnitt 16.1-16.2 ovan och utan att begränsa Kundens rättigheter enligt avsnitt 9, har Kunden rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan genom anmälan till Efva Attling Stockholm om fullgörandet av en väsentlig förpliktelse enligt detta avtal fördröjs, på grund av en Force Majeure händelse, med mer än tre (3) månader.

16. FÖRÄNDRINGAR OCH TILLÄGG I ANVÄNDAR- OCH FÖRSÄLJNINGSVILLKOREN

16.1 Efva Attling Stockholm förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i Användar- och försäljningsvillkoren. Om några ändringar görs i Användar- och försäljningsvillkoren kommer Efva Attling Stockholm tillgängliggöra ett nytt exemplar av dessa villkor på https://www.efvaattling.com och https://www.efvaattling.se

16.2 Emellertid förbehåller sig Efva Attling Stockholm rätten att, närsomhelst, vidta förändringar och åtgärder, omedelbart och utan föregående information, på grund av lagstiftning eller föreskrifter från myndigheter.

16.3 Eventuella ändringar eller modifieringar i Användar- och försäljningsvillkoren kommer att ske skriftligen och Efva Attling Stockholm kommer att tillhandahålla ett nytt exemplar av Användar- och försäljningsvillkoren på https://www.efvaattling.com och https://www.efvaattling.se

17. AVTALET I SIN HELHET

17.1 Dessa Användar- och försäljningsvillkor utgör hela avtalet mellan Kunden och Efva Attling Stockholm och ska omfatta Kundens köp av produkten/produkterna.

18. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

18.1 Svensk lag ska tillämpas på avtalet utan hänsyn till lagvalsregler som leder till att någon annan rätt än den svenska ska äga tillämpning.

18.2 Tvist med anledning av avtalet ska avgöras av svensk allmän domstol eller i domstol i det land där Kunden har sin hemvist.